چربی چیست؟

نقش ها و مزایای چربی؟

تفاوت از هر نوع روغن های نباتی چه هستند؟

چیزهایی که نگاهی به روغنهای پخت و پز در هنگام انتخاب سالم چه هستند؟

اسید transfatty چیست؟

رادیکالهای آزاد چیست؟چه بخشی از برنج ، سبوس برنج است؟

آیا cloudiness از روغن پخت و پز در یخچال همکاران با چربی؟
Oryzanol چیست؟


 FAQ

 

What is fat?

Roles and benefits of fat?

What are the differences of each type of vegetable oils?

What are the things to look at when choosing healthy cooking oils?

What is trans��fatty acid?

What is Free Radicals?

What is Oryzanol?

What part of rice is rice bran?

Is the cloudiness of refrigerated cooking oils associates with cholesterols?