کشور ما از معدود کشورهایی است که در آن از محصولات فرعی کشت برنج از جمله سبوس برنج
استفاده مطلوب و اقتصادی بعمل نمیآید. سبوس برنج از فرآوردههای جنبی کارخانجات برنجکوبی
است که حدود 10 درصد وزنی هر دانه شلتوک را شامل میشود و حاوی 25-15 درصد است روغن. این
روغن به جهت اثرات دارویی مثبت از جمله کاهش کلسترول و چربی خون ، غذای سلامتی و روغن
قلب نامیده میشود. مصرف روغن سبوس از تجمع پلاکتها در خون در نتیجه امراض قلبی / عروقی
جلوگیری میکند. روغن سبوس برنج دارای نزدیکترین ترکیب چربیهای توصیه شده توسط مجمع
قلب آمریکا میباشد. این روغن برای سالاد عالی و نیز برای مصارف پخت و پز و سرخ کردن
بسیار مناسب است. دمای دودی شدن آن بالاست که از تجزیه اسیدهای چرب در دمای بالا جلوگیری
میکند. گرانروی آن بالا بوده و موقع سرخ کردن روغن کمتری جذب مواد غذایی میشود. مزه
غذاهای پخته شده را بهبود داده و سبب کاهش کلسترول میشود. روغن سبوس برنج از مواد
با درجه آلرژی زایی بسیار کم محسوب شده و در تغذیه کودکان مفید است. دوام روغن سبوس
برنج زیاد است و به راحتی فاسد نمیشود. مصرف دو قاشق غذاخوری آن در روز میزان کلسترول
را در بزرگسالان کاهش میدهد. اثر کاهس کلسترول بواسطه مصرف روغن سبوس از روغن زیتون
بیشتر است.


همچنین مسایل ایمنی روغن سبوس برنج بوسیله کمیته fda / که در اداره امور دارویی و غذایی
سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و ایمنی آن برای مصرف انسان بدون هیچگونه
عوارض جنبی مورد تأیید قرار گرفته است.


درجه بندی روغن سبوس برنج


روغن سبوس برنج براساس استاندارد هندوستان به درجات مختلف شامل روغن تصفیه نشده ممتاز ،
روغن خام درجه 1 و روغن خام درجه 2 تقسیم میشود. ویژگیهای درجات مختلف در جدول 1
داده شده است.

جدول 1- ویژگی‌های درجات مختلف روغن سبوس برنج براساس استاندارد هندوستان

style="border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none;
border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed;
mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext

ویژگی‌ها prefix="o" ?>width="161">روغن تصفیه شده ممتازwidth="123">روغن خام درجه 1width="130">روغن خام درجه 2valign="top" width="180">رطوبت و ناخالصیهای غیر محلول براساس وزن (حداکثر)width="161">1/0width="123">5/0width="130">0/1valign="top" width="180">رنگ در سل

cm

dir="rtl">
1 در مقیاس لاویباند براساس
y+5r

20
رنگ سبز نیابد غالب باشد

-

-valign="top" width="180">ضریب شکست در
o
dir="ltr" style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">c

dir="rtl">
40

47/1- 46/1

47/1- 46/1

47/1- 46/1valign="top" width="180">وزن مخصوص در

o
c
dir="rtl">

dir="rtl">
30

92/0- 91/0

92/0- 91/0

92/0- 91/0valign="top" width="180">عدد صابونیwidth="161">195- 180width="123">195- 175width="130">195- 175valign="top" width="180">عدد یدی
wijs
lang="ar-sa" style="font-family: 'b zar'; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">

105- 90

105- 85

105- 85valign="top" width="180">عدد اسیدیvalign="top" width="161">حداکثر 5/0valign="top" width="123">حداکثر 20valign="top" width="130">حداکثر 20valign="top" width="180">مواد غیر قابل صابونی بر اساس وزن (حداکثر)valign="top" width="161">5/3valign="top" width="123">6valign="top" width="130">6valign="top" width="180">نقطه اشتعال در سیستم بستهvalign="top" width="161">250valign="top" width="123">100valign="top" width="130">90